Danh sách cổ đông sáng lập

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)  đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp Chữ ký của cổ đông sáng lập  

Tổng số cổ phần[1]

Tỷ lệ (%) Loại cổ phần Thời điểm góp vốn Ghi chú[2]
Số lượng Giá trị Phổ thông

 

…….. ……..
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 

……, ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)[3]

 

                                             

  >>>> Thủ tục thành lập công ty cổ phần

>>>> Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

[1] Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

[2] Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

[3] Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

Comments

comments

Để lại phản hồi