Ai có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông?

Ai có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông?

(Luật Tiền Phong) –Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông là công việc do ai thực hiện, theo thể thức, trình tự nào? được quy định tại đâu?

Nhiều doanh nghiệp mới thành lập tỏ ra bối rối trước câu hỏi này. Là đơn vị tư vấn họp đại hội đồng cổ đông cho nhiều doanh nghiệp, Luật Tiền Phong hướng dẫn các bạn thực hiện cho đúng quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông nhé.

Ai có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông?
Ai có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông?

Ai có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông?

Theo Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần do hội đồng quản trị quyết định. Người đại diện và đứng đầu hội đồng quản trị là chủ tịch hợp đồng quản trị sẽ ký giấy mời họp cũng như thực hiện hàng loạt các công việc cần thiết liên quan đến cuộc họp.

Giấy mời họp (thông báo mời họp) và gửi giấy mời họp

Giấy mời họp hoạc thông báo mời họp phải gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

Hình thức gửi thông báo mời họp

Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.

Tài liệu gửi kèm thông báo mời họp

Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

b) Phiếu biểu quyết;

c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời hợp có thể được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty thay cho việc mời qua đường bưu điện.

Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

Họp đại hội đồng cổ đông thường kỳ

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần họp thường niên mỗi năm một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Họp bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 11% vốn điều lệ trở lên trong 6 tháng liên tục trở lên;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thời hạn triệu tập họp trong một số trường hợp đặc biệt

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày:

+  số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm dưới mức tối thiểu (ít hơn 3 người);

+ nhận được yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu đến 11% vốn điều lệ liên tục trong 6 tháng.

+ Theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

Nếu Hội đồng quản trị không triệu tập họp đại hội đồng cổ đông trong thời hạn nêu trên thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Nếu Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định trên thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đến 11% vốn điều lệ liên tục trong 6 tháng có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, người có thẩm quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần sẽ gồm:

– hội đồng quản trị.

– ban kiểm soát.

– nhóm cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu đến 11% vốn điều lệ liên tục trong 6 tháng.

Các việc cần thiết liên quan đến triệu tập họp đại hội đồng cổ đông:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp.

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Luật Tiền Phong tư vấn cũng như hỗ trợ tổ chức các cuộc họp đại hội đồng cổ đông cho nhiều doanh nghiệp với nhiều quy mô vốn khác nhau.

Các bạn có câu hỏi nào liên quan hoặc cần hỗ trợ, liên hệ tổng đài 1900 6289 hoặc email Contact@luattienphong.vn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

>>> Cách lập danh sách cổ đông được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông.

>>> Cách lập chương trình và nội dung đại hội

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội  

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386