Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

(Luật Tiền Phong) –  cung cấp quy định mới nhất về chương trình và nội dung họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần như sau:

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp thì chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:

Ai phải chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp?

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp. Trường hợp hội đồng quản trị triệu tập họp thì chủ tịch là người có trách nhiệm chuẩn bị chương trình và nội dung họp; trường hợp ban kiểm soát triệu tập thì trưởng ban kiểm soát phải thực hiện công việc này. Trường hợp nhóm cổ đông sở hữu đến 11% vốn điều lệ công ty liên tục trong 6 tháng trở lên thì nhóm sẽ họp cử ra người đại diện thực hiện quyền triệu tập họp, người được cử sẽ là người thực hiện việc chuẩn bị chương trình và nội dung đại hội.

Quyền kiến nghị chương trình họp

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đến 11% vốn điều lệ công ty liên tục trong 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Từ chối điều chỉnh chương trình họp

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị điều chỉnh chương trình họp nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Nếu không thuộc các trường hợp nêu trên thì Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386