Thu hồi đất

Thu hồi đất

Luật Tiền Phong tư vấn và đồng hành, hỗ trợ khách hàng:

Thu hồi đất
Thu hồi đất

>>> Hướng dẫn khách hàng hiểu quy trình thu hồi đất.

>>> Tư vấn quyền lợi hợp pháp khách hàng được hưởng khi bị thu hồi đất.

>>> Hỗ trợ khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng về mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

>>> Đại diện kiến nghị tăng mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

>>> Hỗ trợ xin tái định cư bằng đất.

>>> Hỗ trợ khởi kiện ra toà án trong trường hợp cần thiết.

>>> Bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386