Cưỡng chế trừ lương hoặc thu nhập để thi hành quyết định hành chính về thuế

Cưỡng chế trừ lương hoặc thu nhập để thi hành quyết định hành chính về thuế

(Luật Tiền Phong) – Cưỡng chế trừ lương hoặc thu nhập để thi hành quyết định hành chính thuế là một trong những biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định hành chính về thuế.

Cưỡng chế trừ lương hoặc thu nhập để thi hành quyết định hành chính về thuế
Cưỡng chế trừ lương hoặc thu nhập để thi hành quyết định hành chính về thuế
Bài viết gồm những nội dung chính sau đây:

Ai sẽ bị khấu trừ lương hoặc thu nhập?

Mức khấu trừ lương hoặc thu nhập

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền lương

Trách nhiệm phối hợp

Mời các bạn theo dõi!

Ai sẽ bị khấu trừ lương hoặc thu nhập?

Theo Điều 30 Nghị định 129/2013/NĐ-CP thì người nộp thuế là cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế mà đang được hưởng tiền lương, tiền công hoặc thu nhập tại một cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật thì sẽ bị áp dụng biện pháp này.

Mức khấu trừ lương hoặc thu nhập

Chỉ khấu trừ một phần tiền lương, tiền công hoặc một phần thu nhập tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định hành chính thuế của người có thẩm quyền và mức khấu trừ không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hàng tháng của cá nhân đó; đối với những khoản thu nhập khác thì tỷ lệ khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế, nhưng không quá 50% tổng số thu nhập.

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền lương

Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, tiền công hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân phải có các nội dung:

  • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
  • Căn cứ ra quyết định;
  • Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định;
  • Họ tên, địa chỉ của cá nhân bị cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập;
  • Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế;
  • Số tiền bị khấu trừ (ghi trên quyết định xử phạt hành chính và chi phí cưỡng chế tính đến hết thời hạn 05 ngày trước khi tiến hành cưỡng chế),
  • Lý do khấu trừ; tên, địa chỉ của Kho bạc Nhà nước nhận tiền, phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ đến kho bạc; thời gian thi hành;
  • Chữ ký của người ra quyết định, dấu của cơ quan ra quyết định.

Quyết định cưỡng chế được gửi đến cá nhân bị cưỡng chế và cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế và các cơ quan liên quan trong thời hạn 5 ngày trước khi tiến hành cưỡng chế.

Trách nhiệm phối hợp

Cơ quan, tổ chức đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng bị cưỡng chế có trách nhiệm:

  • Thực hiện khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng bị cưỡng chế và chuyển số tiền đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, kể từ kỳ trả tiền lương hoặc thu nhập gần nhất cho đến khi khấu trừ đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, đồng thời thông báo cho người ra quyết định cưỡng chế và đối tượng bị cưỡng chế biết
  • Khi đến kỳ phát tiền lương hoặc thu nhập gần nhất, cơ quan, tổ chức, người đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế có trách nhiệm khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế và chuyển số tiền đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước đã ghi trong quyết định cưỡng chế, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết;

Trường hợp chưa khấu trừ đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quyết định cưỡng chế mà hợp đồng lao động của đối tượng bị cưỡng chế chấm dứt, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động phải thông báo cho người ra quyết định cưỡng chế biết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Luật Tiền Phong - 1900 6289
Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

>>> Quy định mới nhất về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế

>>> Quy định mới nhất về thẩm quyền xử phạt hành chính về thuế

>>> Người liên quan cũng có thể bị xử phạt hành chính về thuế

================

 BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386