Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Luật Tiền Phong – cung cấp mẫu Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định mới nhất  như sau:

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

1. Đơn gửi Sở Thương mại

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 

Kính gửi: Sở Thương mại ……………………………………………………………………………

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………..

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):………………………………………………………………..

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư] số:……………….

Do:…………………………………………………………..Cấp ngày:………./…………/……………

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………..

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:…………………………………………………..

Hình thức nhượng quyền:……………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính:………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………….Fax: ………………………………………………………

Email (nếu có):…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước.

 

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

Kèm theo đơn:

– …………….;

-………….;

-………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Lựa chọn ghi nội dung phù hợp với tên của Sở

Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

 

TIN LIÊN QUAN:

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi Bộ Thương mại

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386