Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

(Luật Tiền Phong) – chúng tôi cung cấp mẫu đơn đăng ký lại việc kết hôn như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN   Kính gửi (1): ………………………………………………………………………………  Chúng tôi là: Họ và tên chồng: … Đọc tiếpMẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386