Mẫu đề án thành lập trung tâm nghiên cứu

Mẫu đề án thành lập trung tâm nghiên cứu

(Luật Tiền Phong) – Trong hồ sơ xin thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học, không thể thiếu là mẫu đề án thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học. Luật Tiền Phong chia sẻ các bạn mẫu đề án dưới đây nhé.

 

Mẫu đề án thành lập trung tâm nghiên cứu
Mẫu đề án thành lập trung tâm nghiên cứu

KHÁCH HÀNG HỎI:

Chào Luật sư, hiện tôi đang hoàn thiện hồ sơ để thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học nhưng không có mẫu viết về đề án, vậy Luật sư có thể tư vấn cho tôi về mẫu đề án thành lập trung tâm nghiên cứu kho học không ạ? Cảm ơn Luật sư!

LUẬT TIỀN PHONG TRẢ LỜI:

Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng đặt câu hỏi tư vấn pháp lý về thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học. Để giúp các bạn hoàn thiện hồ sơ, Luật Tiền Phong xin chia sẻ các bạn mẫu đề án khi thanh flập trung tâm nghiên cứu nhé!

Đề án, mục tiêu, phương hướng hoạt động là vấn đề xương sống của một trung tâm trước khi thành lập. Đề án này người đứng đầu và các thành viên sẽ phải thuyết trình đề án với hội đồng thẩm định tại Sở khoa học và công nghệ nếu ra mục đích thành lập trung tâm, phương hướng hoạt động, phát triển nhân sự,…. vì vậy, việc làm đề án cần sự tâm huyết của người đứng đầu và thành viên của trung tâm.

Mẫu đề án thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học:

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghiên cứu khoa học có vai trò rất lớn trong mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và là nền tảng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó của KH-CN, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều điều kiện cho phát triển KH-CN, đã ban hành các định hướng chiến lược, cơ chế và chính sách phát triển KH-CN. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, nhưng so với yêu cầu phát triển, KH-CN nước ta còn chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước, chưa gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; thị trường KH-CN còn sơ khai, chưa tạo sự gắn kết có hiệu quả giữa nghiên cứu với đào tạo và sản xuất, kinh doanh; đầu tư cho KH-CN còn thấp, sử dụng chưa hiệu quả.

Do đó, việc thành lập Trung Tâm …………………………..sẽ có ý nghĩa đặc biệt giúp chuyển giao KH-CN qua các dự án của doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết giữa cung và cầu cho KH-CN và là cầu nối gắn kết cơ chế phát triển kinh tế và cơ chế phát triển KH-CN giúp kết quả nghiên cứu KH-CN có điều kiện để ứng dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nghiên cứu khoa học xã hội ngày càng trở nên đa ngành, sự hợp tác liên ngành trong nhiều lĩnh vực khoa học xã hội khác nhau là rất cần thiết.

Chính vì vậy, Trung Tâm ………………………….. được thành lập sẽ là nơi gắn kết và kêu gọi sự hợp tác nghiên cứu trao đổi giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý – hoạch định chính sách, và các lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tối đa hóa chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học cũng như thúc đẩy sự ứng dụng của khoa học – công nghệ trong thực tế, và qua đó tạo tiền để cho sự phát triển bền vững của khoa học ứng dụng.

PHẦN I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRUNG TÂM …………………………………….

1.Tên gọi của tổ chức Khoa học và Công nghệ

 • Tên tiếng Việt :
 • Tên tiếng Anh :
 • Tên tiếng Anh viết tắt :
 1. Trụ sở
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại :
 1. Chức năng, nhiệm vụ

3.1 Chức năng

 • Nghiên cứu, thông tin, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ quản lý trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
 • Tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác các dự án khoa học, các đề tài KH&CN các cấp và các hoạt động khác có liên quan đến KH&CN.
 • Phát triển các loại hình hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN, tư vấn và chuyển giao công nghệ cho Đảng, Nhà nước, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
 • Cung cấp các dịch vụ về tư vấn chính sách kinh tế, kinh doanh cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện các hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ.

3.2 Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ quản lý trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.
 • Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các Đề tài, Dự án các cấp có các nội dung như nhiệm vụ đã xây dựng.
 • Nghiên cứu xây dựng và phát triển các dịch vụ tư vấn chính sách kinh tế, kinh doanh cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu.
 • Liên kết với các Tổ chức, cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC

 1. Mục tiêu
 • Hoàn thiên cơ cấu, tổ chức, quy chế hoạt động nội bộ để thực hiên chức năng, nhiệm vụ.
 • Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm để đáp ứng các nhu cầu trong hoạt động.
 • Xây dựng các nội dung nghiên cứu về các lĩnh vực nghiên cứu như kinh tế, tài chính-ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, luật…và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.
 • Thực hiện các hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh cũng như các dự án nghiên cứu khoa học khác theo yêu cầu.
 • Thực hiện đào tạo về kỹ năng nghiên cứu khoa học; tư vấn và hỗ trợ nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế. Thực hiện các hoạt động liên quan tới đào tạo khác theo yêu cầu.
 • Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện các Đề tài, Dự án nghiên cứu khoa học các cấp, các ngành.
 1. Tổ chức

2.1. Tổ chức bộ máy

Sau khi thành lập, Trung tâm tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện các quy đinh, quy chế làm việc. Công việc cụ thể:

 • Bổ nhiệm Ban lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc, phó Giám đốc và các Trưởng bộ phận)
 • Thành lập các phòng, ban chuyên môn, bổ nhiệm cán bộ vào vị trí phụ trách các Phòng, Ban chuyên môn. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Ban chuyên môn.
 • Dự kiện Trung tâm sẽ thành lập 4 phòng:
 1. Phòng Hành chính – Kế Toán (Gồm các bộ phận tài chính kế toán, nhân sự, truyền thông…)
 2. Phòng nghiên cứu kinh tế phát triển
 3. Phòng nghiên cứu tài chính ngân hàng
 4. Phòng nghiên cứu quản trị chiến lược
 • Xây dựng cơ chế, chính sách cho cán bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng… và các vấn đề có liên quan.
 • Xây dựng kế hoach, chiến lược phát triển dài hạn của Trung tâm.
 • Trong quá trình hoạt động và phát triển của Trung tâm, Bộ máy của Trung tâm sẽ được nâng cấp dần dần (mở rộng ) để phù hợp với tình hình thực tế trong mỗi giai đoạn cụ thể.

2.2 Nhân sự

Số cán bộ chính thức dự kiến 7 người gồm 1 Giám đốc,1 Phó giám đốc, 3 Trưởng nhóm chuyên môn và 3 các cán bộ, nhân viên.

Trong đó gồm: 4 Thạc sỹ và các cử nhân tài chính, kinh tế, quản trị.

Ngoài ra Trung tâm mời thêm các nhà khoa học, các giảng viên làm việc với tư cách là cộng tác viên. Dự kiến số công tác viên làm việc thường xuyên với Trung tâm là 5 người.

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm sẽ tiếp tục tuyển thêm cán bộ cơ hữu, công tác viên, Bên cạnh đó Trung tâm tiếp tục hoàn thiện chế độ đãi ngộ (tiền lương, tiền thưởng…) nhằm thu hút cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại Trung tâm với tư cách là cán bộ cơ hữu hoặc cộng tác viên thường xuyên của Trung tâm. Dự kiến sau 5 năm hoạt động số cán bộ cơ hữu là 15 người, cộng tác viên thường xuyên là 10 người.

Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, Trung tâm sẽ tìm cơ hội (i.e. Dự án tài trợ) gửi cán bộ đi đào tạo chuyên môn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

2.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật

Việc mua sắm trang thiết bị sẽ được thực hiện từng bước cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thiết bị văn phòng: Bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy tính, máy in, …

Thiết bị dùng cho các phòng chuyên môn

Xây dựng Website của Trung tâm với mục đích là cổng thông tin giao tiếp điện tử nhằm quảng bá, giới thiệu Trung tâm, tìm kiếm đối tác để hợp tác nghiên cứu, tìm kiếm khách hàng, phổ biến kết quả nghiên cứu, quảng bá thông tin về các hội thảo khoa học cũng như các sản phẩm khoa học khác của Trung tâm.

2.4. Tài sản- tài chính

Tài sản, tài chính của Trung tâm được quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả, không chuyển thành tài sản cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Giám đốc và kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên sáng lập về quản lý tài sản và tài chính của Trung tâm.

Kinh phí mua sắm thiết bị và hoạt động của Trung tâm do các cá nhân trong Hội đồng thành viên đóng góp và từ kinh phí của các Đề tài, Dự án, các dịch vụ Khoa học, các hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Ước tính nguồn kinh phí này 1,3 tỷ đồng.

Trong những năm tiếp theo, nguồn tài chính sẽ được tăng cường thông qua việc thực hiện các Đề tài, Dự án nghiên cứu, các Hợp đồng nghiên cứu và các dịch vụ Khoa học. Dự kiến doanh thu được hàng năm là: 1,2 tỷ đồng.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 1. Mục tiêu

– Công bố, ứng dụng công bố các nội dung nghiên cứu về các lĩnh vực như kinh tế, tài chính-ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, luật..

………………………………….

Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hành các quy định liên quan thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học.
 • Soạn hồ sơ khách hàng theo thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện dịch vụ trọn gói theo thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học.

Trên đây là nội dung chia sẻ điều lệ trung tâm nghiên cứu khoa học cua Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc liên hệ : 1900 6289 để được tư vấn pháp luật trực tiếp.

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386