Mẫu điều lệ thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học

Mẫu điều lệ thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học

(Luật Tiền Phong) – Trong hồ sơ xin thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học, không thể thiếu là điều lệ trung tâm. Luật Tiền Phong chia sẻ các bạn mẫu điều lệ trung tâm nghiên cứu khoa học dưới đây.

Trung tâm nghiên cứu khoa học
Trung tâm nghiên cứu khoa học

Lưu ý khi viết điều lệ trung tâm: nội dung chủ yếu bạn cần làm là giới thiệu tên trung tâm, trụ sở chính, người đại diện, lĩnh vực nghiên cứu, vốn điều lệ.

Mẫu điều lệ:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 Trung tâm nghiên cứu …………………….

– Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/06/2013;

– Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

– Căn cứ Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập;

– Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

– Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nghiên cứu kinh tế và ứng dụng

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Cơ sở pháp lý hoạt động

Trung tâm ………………………………. (sau đây gọi tắt là Trung tâm) hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/06/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Trung tâm: Xây dựng các nội dung nghiên cứu về các lĩnh vực nghiên cứu về kinh tế, tài chính-ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, luật… và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; Đào tạo về kỹ năng nghiên cứu khoa học, tư vấn và hỗ trợ nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế; tìm kiếm các nguồn lực hộ trợ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp, các ngành.

Điều 2. Tư cách pháp nhân

 1. Tên Trung tâm

– Tên tiếng Việt:

– Tên viết tắt bằng tiếng Việt:

– Tên tiếng Anh:

– Tên viết tắt bằng tiếng Anh:

 1. Trụ sở chính

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                      Email:

Trung tâm có trụ sở chính tại ……………… Trong quá trình hoạt động, Trung tâm có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của các nước sở tại. Chi nhánh văn phòng đại diện do Trung tâm thành lập là các đơn vị không có tư cách pháp nhân độc lập.

 1. Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm

Giám đốc: ……………………………..

 1. Vốn điều lệ của Trung tâm: ………………………….

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

 1. Trung tâm nghiên cứu kinh tế và ứng dụng là tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.
 2. Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm về các hoạt động khoa học và công nghệ được ghi trong bản điều lệ này.

Điều 4. Thành viên sáng lập của Trung tâm

 1. Danh sách thành viên sáng lập của Trung tâm được liệt kê kèm theo điều lệ này.
 2. Các thành viên sáng lập có thể tạo thành Hội đồng sáng lập Trung tâm. Ngay khi đi vào hoạt động, Hội đồng sáng lập Trung tâm chuyển thành Hội đồng quản lý Trung tâm.
 3. Trung tâm có thể chấp nhận các thành viên mới theo quyết định của Hội đồng quản lý Trung tâm. Danh sách có thể được thay đổi, bổ sung theo các quy định của Điều lệ này. Mỗi lần thay đổi, bổ sung, danh sách được cập nhật và là phần không thể tách rời của Điều lệ này.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5. Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm

STT Tên ngành, nghề đăng ký kinh doanh Mã ngành
1.
2.  

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng

Tập hợp các chuyên gia nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, luật nhằm thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo nâng cao năng lực, thông tin, dịch vụ và tư vấn, chuyển giao công nghệ và các hoạt động theo quy định của pháp luật.

 1. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu kinh tế, công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, luật (bao gồm các hoạt động như điều tra, khảo sát, phân tích, dự báo, chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực).

b) Thực hiện dịch vụ KH&CN: tư vấn, phản biện, xuất bản, tập huấn, nâng cao năng lực (gồm cả tư vấn dự án), truyền thông, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và đề xuất chính sách liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, phát triển bền vững, nghiên cứu thị trường.

c) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyền hạn, nghĩa vụ

 1. Quyền hạn

a) Tự chủ tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và hạch toán độc lập; ký kết hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động khoa học và ứng dụng, quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ khoa học và ứng dụng theo thỏa thuận qua hợp đồng; tự chủ ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.

c) Hợp tác, liên doanh, liên kết với các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước, nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

d) Công bố, giới thiệu, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.

đ) Các quyền khác quy định trong Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan.

 1. Nghĩa vụ

a) Thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Hoạt động theo đúng các nội dung đã được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Tuân thủ các quy định của pháp luật khi hoạt động trong các lĩnh vực cần có điều kiện.

b) Thực hiện công tác tài chính theo quy định, đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc đã công bố.

c) Thực hiện chế độ báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng theo quy định.

d) Bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ bí mật về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 8. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm

 1. Hội đồng quản lý Trung tâm;
 2. Hội đồng khoa học;

…………………………………………..

Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hành các quy định liên quan thành lập trung tâm nghiên cứu.
 • Soạn hồ sơ khách hàng theo thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu.
 • Thực hiện dịch vụ trọn gói theo thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu.

Trên đây là nội dung chia sẻ điều lệ trung tâm nghiên cứu khoa học của Luật Tiền Phong. Mọi thắc mắc liên hệ : 1900 6289 để được tư vấn pháp luật trực tiếp.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386