Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản mới nhất

Luật Tiền Phong – cung cấp mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định mới nhất như sau:

Mẫu số 07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

                                 Kính gửi:       Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh………)

(Tên tổ chức, cá nhân)…………………………………………………………………………………………

Trụ sở tại:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………….. Fax:………………………………………………………….

Quyết định thành lập doanh nghiệp số…., ngày…. tháng… năm…. hoặc Đăng ký kinh doanh số… ngày… tháng… năm….

Giấy chứng nhận đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…… cho dự án … của Công ty ….

Báo cáo kết quả thăm dò (tên khoáng sản)……tại xã………….. do………… thành lập năm…….. đã được………… phê duyệt theo Quyết định số…….. ngày…. tháng…. năm….của…..

Đề nghị được cấp phép khai thác (tên khoáng sản)………. tại khu vực … thuộc xã…………. huyện………… tỉnh……………………..

Diện tích khu vực khai thác:…………… (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm

 

góc:………. có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác kèm theo.

Trữ lượng khai thác: ……………….. (tấn, m3,…)

Công suất khai thác:…………….. (tấn, m3,…) /năm

Mức sâu khai thác: …

Thời hạn khai thác:…….. năm, kể từ ngày ký giấy phép. Trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là:….năm (tháng).

Mục đích sử dụng khoáng sản:…………………………………………………………….

Đối với trường hợp đề nghị cấp phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số:

Số hiệu,  C.sâu      Tọa độ   Lưu lượng    Hạ thấp        Mức nước    Ghi chú

GK     GK(m)      X    Y    (m3/ngày)     Smax (m)       tĩnh (m)

(Tên tổ chức, cá nhân)………………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                                                            Tổ chức, cá nhân làm đơn

                                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386