Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ

(Luật Tiền Phong) – cung cấp mẫu đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ áp dụng năm 2020 như sau:

Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ
Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cổ phiếu: ……………..(tên cổ phiếu)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

 1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ):……………………………………………………………………..
 2. Tên giao dịch:……………………………………………………………………………………………………….
 3. Vốn điều lệ (nêu rõ vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh và vốn điều lệ thực góp):……………….
 4. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………..
 5. Điện thoại: …………………………….Fax:…………………………………………………………………….
 6. Nơi mở tài khoản: ……………………Số hiệu tài khoản:…………………………………………………..
 7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …. ngày ….tháng…….năm…….

– Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ……………………………Mã số:………………………………………

– Sản phẩm/dịch vụ chính:…………………………………………………………………………………………..

– Tổng mức vốn kinh doanh:………………………………………………………………………………………..

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

 1. Tên cổ phiếu: ……………………………………………………………………………………………………….
 2. Loại cổ phiếu: (nêu rõ các đặc điểm liên quan đến cổ phiếu chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán không phải là cổ phiếu phổ thông).

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Mệnh giá cổ phiếu: ……………………………..đồng.
 2. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:……………………………………………………………………………
 3. Giá chào bán cao nhất dự kiến: ……………………..đồng/cổ phiếu.
 4. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: …………………….đồng/cổ phiếu.
 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: ………………cổ phiếu.
 6. Thời gian chào bán: (Nêu thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán và thời điểm kết thúc việc chào bán).
 7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: ………………………….đồng.
 8. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:…………………

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Nêu phương án sử dụng, tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có)

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

a) Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:………………………………………………………………..

b) Danh sách dự kiến (đính kèm):…………………………………………………………………………………

c) Quan hệ của các đối tượng được chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành (nếu có).

CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

– Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có)

-…………………………………………………………………………………………………………………………….

TÀI LIỆU KÈM THEO

 1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
 2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến.
 3. Tài liệu cung cấp thông tin cho nhà đầu tư (nếu có).
 4. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).
 5. Các giải trình hoặc/và tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.
 6. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).
 7. Các tài liệu khác (nếu có).

 

…..ngày … tháng… năm …
(tên tổ chức chào bán)
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>>> Chào bán cổ phần là gì và các hình thức chào bán cổ phần

>>> Hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ và những việc doanh nghiệp cần làm

>>> Mẫu giấy đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ

>>> Mẫu Báo cáo kết quả đợt chào bán

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386