Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

(Luật Tiền Phong) – Nhằm đáp ứng nhu cầu trong việc soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, sau đây Luật Tiền Phong xin cung cấp cho quý khách hàng mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất do chúng tôi soạn thảo để quý khách hàng tham khảo.

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

…………, ngày……tháng………năm………

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(Số: ……………./HĐCNCP)

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ vào Điều lệ ………………………………………………………………………………………………..
  • Căn cứ theo nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., tại………………………………………. Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): ……………….…………………………………………………………

Là cổ đông của:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………..…………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………..

GCNSH/Mã số cổ đông số: ……………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: ………………….…… cấp ngày ….. tháng …. năm …………

Tại: ………………………………………………………………………………………

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………….tại Ngân hàng………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………….. Sinh năm: ……………….

Chức vụ: ……………………………………… làm đại diện.

CMND số:……………..….. Ngày cấp …………….. Nơi cấp…………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B): ……………………………………………………………..

Là cổ đông của:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………… …………………………………

Điện thoại:………………………….……………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………..

GCNSH/Mã số cổ đông số: ……………………………………………………………..

CMND/GPĐKKD số: …………..………… cấp ngày ……. tháng …… năm ……..….

Tại: ………………………………………………………………………………………

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ……………………………………………………………

Số tài khoản:……………………….tại Ngân hàng………….………………………….

Do Ông (Bà):…………………………………………….. Sinh năm: …………………

Chức vụ: …………………………………. làm đại diện.

CMND số: …………..……….. Ngày cấp .…..…..…….. Nơi cấp……….……………

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng ……………….. cổ phần (chứng khoán) cho bên B theo nội dung sau:

– Tên chứng khoán: Cổ phần……………………….…………………………………..

– Tổ chức phát hành:…………………… ………………………………………………

– Loại cổ phần:… ………..………………………………………………………………

ĐIỀU 2. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

– Mệnh giá của một cổ phẩn ……………..………….. đồng/cổ phần.

– Số lượng: ………………………cổ phần (Bằng chữ:…………………………….….)

– Giá chuyển nhượng:……………đồng/cổ phần (Bằng chữ:……………………… ……/cổ phần).

– Tổng giá trị giao dịch: ……………………đồng (Bằng chữ:…………………………..)

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

3.1. Phương thức thanh toán:

Tổng số tiền chuyển nhượng được nêu tại Điều 2 sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A bằng …………………………………………………………………………………

3.2. Thời hạn thanh toán:

– Ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng này, Bên B sẽ đặt cọc một khoản tiền tương ứng là ………….% giá trị của Hợp đồng.

– Sau ……… ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày ……. tháng ….… năm …….. Bên B thanh toán cho Bên A khoản tiền là: ……………………..……….., khoản tiền đó đã bao gồm cả khoản đặt cọc.

ĐIỀU 4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

4.1. Bên A cam kết rằng:

–  Bên A có quyền sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng quy đinh tại Điều 1 của Hợp đồng này và Bên A đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng cổ phần của mình;

–  Cổ phần của Bên A đã đăng ký hợp thức, đã thanh toán đầy đủ cho ………………………….. và được phép chuyển nhượng.

– Bên A tiến hành thủ tục thông báo cho …………………………. được biết về việc thay đổi cổ đông, kể từ khi có xác nhận của ………………………… nếu thanh toán bằng chuyển khoản hoặc kể từ khi thanh toán hết bằng tiền mặt.

–  Nếu hết thời hạn thanh toán mà Bên A từ chối thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần thì Bên B được nhận lại tiền đặt cọc tại ngân hàng và Bên A phải trả cho Bên B một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.

4.2. Bên B cam kết rằng:

–  Bên B sẽ kế thừa và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Bên A sau khi hoàn thành các cam kết theo Hợp đồng này.

–  Thanh toán đầy đủ theo đúng tiến độ của Hợp đồng. Nếu đến hết thời hạn thực hiện thanh toán quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này mà Bên B không thanh toán đủ hoặc không thanh toán hết thì coi như Hợp đồng này hết hiệu lực và Bên B bị mất tiền đặt cọc, trừ trường hợp quy định tại Điều 8 của Hợp đồng.

ĐIỀU 5. THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG

– Trên đây là toàn bộ thoả thuận giữa các bên liên quan đến các vấn đề quy định tại Hợp đồng.

– Mọi sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này có giá trị khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của các bên.

– Nếu một quy định bất kỳ của Hợp đồng bị Toà án tuyên bố vô hiệu hoặc không thực thi được, các bên sẽ xem như tất cả các quy định còn lại của Hợp đồng này có giá trị, thực thi được và được các bên tuân thủ.

ĐIỀU 6. KẾ THỪA

– Các bên cam kết bản thân mình và các cá nhân, tổ chức kế thừa quyền lợi và trách nhiệm của các bên sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định trong Hợp đồng này mà không có bất kỳ khiếu nại nào;

– Hợp đồng này có giá trị bắt buộc và có hiệu lực đối với các bên và bên kế thừa, không có bất kỳ một sự rút lui không thực hiện các cam kết trong hợp đồng này mà không có sự thoả thuận giữa các bên.

ĐIỀU 7. THÔNG BÁO

Mọi thông báo, yêu cầu và liên lạc khác theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến địa chỉ tương ứng nêu trên.

ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

–  Hai Bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này.

–  Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký phụ lục bổ sung.

–  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………………………………… chấp thuận việc chuyển nhượng.

–  Hợp đồng gồm ……..trang và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ …….. bản.

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phẩn  mới nhất năm 2018 trên đây, Luật Tiền Phong cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng cần nghiên cứu thêm các quy định của pháp luật hoặc gọi điện liên hệ đến hotline 1900 6289 để được tư vấn chi tiết hơn trước khi áp dụng mẫu hợp đồng này vào thực tế.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

>>>>> Mẫu hợp đồng liên doanh mới nhất năm 2020

>>>>> Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

========

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn           

Địa chỉ: Tầng 25B1, toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386