Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

(Luật Tiền Phong) – Hợp đồng hợp đồng hợp tác đầu tư là một dạng hợp đồng dân sự theo đó các bên cùng góp vốn đầu tư vào một giao dịch cụ thể.

Phổ biến nhất là dạng hợp đồng cùng đầu tư mua bất động sản chung hoặc đầu tư vào dự án bất động sản, sau khi bán hết sản phẩm bất động sản thì tất toán hợp đồng hợp tác.

Luật Tiền Phong cung cấp dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất năm 2020 để các ban tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

CĂN CỨ:

– Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

– Các quy định pháp luật và văn bản khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 Hôm nay, ngày …… tháng …… năm…….. tại……………………………………

…………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A:

Công ty………….…………………………………………………………….

Tên cơ quan: ……………………………..………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại số: …………………………….……………………..………………….

Tài khoản số: …………………………………………………..…………………….

Mở tại ngân hàng: …………………………….……………………..………………

Đại diện là Ông (bà) …………………………………………….…………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Giấy ủy quyền số: ……………………….………………………………..……… (nếu có)

Viết ngày ………………..………………….………………………………………

Do ……….…………………………… Chức vụ …………………..…………… ký.

Bên B: Công ty………….…………………………………………………………….

Tên cơ quan: ……………………………..………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại số: …………………………….……………………..………………….

Tài khoản số: …………………………………………………..…………………….

Mở tại ngân hàng: …………………………….……………………..………………

Đại diện là Ông (bà) …………………………………………….…………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Các bên thống nhất lập Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh với nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Bằng hợp đồng này, hai bên thống nhất sẽ hợp tác với nhau cùng tiến hành hoạt động đầu tư sau đây:

1.1 Nội dung đầu tư: mua … tại ….

1.2 Mức vốn đầu tư: ….. đồng theo đó, bên A góp … đồng, bên B góp … đồng.

1.3 Thời gian đầu tư: theo quy định của pháp luật hoặc theo thị trường, hai bên sẽ bàn bạc tnh với nhau việc tất toán giao dịch đầu tư.

1.4 Phân chia lợi nhuận:

Lợi nhuận của hoạt động đầu tư là khoản tiền còn lại sau khi trừ đi các chi phí sau:

– Chi phí thuế liên quan đến giao dịch.

– Chi phí công chứng, in, chuyển phát tài liệu.

– Chi phí môi giới mua, bán hàng.

Lợi nhuận sau đầu tư sẽ được phân chia theo tỷ lệ ………….

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG HỢP TÁC

2.1  Bên A là người quản lý tiền góp vốn và đại diện hai bên tham gia giao dịch.

2.2 Giá, chi phí: hai bên thống nhất và bên A thực hiện theo kế hoạch này.

2.3 Tài sản bên A đứng tên là tài sản chung hình thành từ tiền góp vốn của hai bên. Nếu bất động sản với số lượng từ 2 trở lên thì mỗi bên đứng tên sở hữu một bất động sản.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN HỢP TÁC

Hai bên thống nhất thời hạn hợp tác là ___ năm tính từ ngày ký hợp đồng này. Hai bên có thể thoả thuận về việc gia hạn hoặc thay đổi nội dun  hợp tác nếu còn nhu cầu hợp tác sau khi kết thúc thời hạn hợp tác.

ĐIỀU 4:  BẤT KHẢ KHÁNG

4.1 Sự kiện bất khả kháng

Bất khả kháng là các sự kiện xảy ra hoàn toàn khách quan, không nằm trong sự kiểm soát và tiên lượng trước của bên nào trong hợp đồng này. Sự kiện bất khả kháng gồm: thiên tai, các hoạt động bình thường không có dấu hiệu của sự tác động bất kỳ nào vào hoạt động của cơ quan Nhà nước, việc tuân thủ pháp luật, quy định hoặc lệnh của cơ quan có thẩm quyền, nổi loạn, cách mạng, bạo động, biểu tình, các sự kiện khác khiến cho hợp đồng không thể thực hiện được.

4.2 Hậu quả của bất khả kháng:

Không bên nào bị coi là vi phạm trong trường hợp không thực hiện được toàn bộ hoặc một phần hợp đồng khi gặp các sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên, khi gặp các sự kiện bất khả kháng, bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng phải thông báo trong vòng 24h cho bên còn lại cũng như thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại và báo cáo ngay cho bên còn lại về những biện pháp đã thực hiện.

ĐIỀU 5: PHẠT HỢP ĐỒNG

Phạt hợp đồng được hai bên thống nhất như sau:

5.1. Các hoạt động đầu tư phải được hai bên bàn bạc, thống nhất về giá, thời gian mua, bán, chi phí mới được thực hiện.

5.2 Nếu bên nào vi phạm cam kết thì xử lý như sau:

– Số tiền bán hàng có lãi: vẫn chia đôi theo tỷ lệ. Phần vượt quá lợi nhuận kỳ vọng được chia đều.

– Số tiền bán hàng thấp hơn lợi nhuận kỳ vọng do bên có lỗi không tất toán khoản đầu tư chung thì bên đó phải chịu đền bù phần mất đi này.

5.3 Sau khi tất toán khoản đầu tư, bên bán tài sản thu được tiền về phải chuyển giao ngay cho bên còn lại theo tỷ lệ góp vốn. Chậm chuyển tiền bên vi phạm sẽ bị phạt mức phạt bằng mức lãi suất 0,5%/ngày trên số tiền chậm thanh toán.

ĐIỀU 6: THAY ĐỔI Ý CHÍ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

6.1 Trong quá trình hợp tác, không bên nào được tự ý thay đổi ý chí khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của phía bên kia.

6.2 Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

6.2.1 Đương nhiên chấm dứt: khi hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn, hoặc theo thoả thuận của hai bên. Trong trường hợp hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì các bên phải thu xếp khoảng thời gian hợp lý ít nhất ba (03) tháng để hoàn tất thủ tục chấm dứt cũng như giải quyết quyền nghĩa vụ hai bên.

6.2.2 Các bên được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi phát sinh việc vi phạm hợp đồng quá thời hạn được quy định tại điều 6 hợp đồng này. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên chấm dứt thông báo cho bên kia trước 07 ngày làm việc và không phải bồi thường thiệt hại phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng. Bên có lỗi sẽ phải chấp nhận phương án chấm dứt hợp đồng cho bên chủ động chấm dứt đưa ra.

6.3 Trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt do bị cơ quan thẩm quyền nhà nước tuyên vô hiệu, quyền lợi của các bên được giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

7.1 Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thoả thuận trong hợp đồng nguyên tắc này để hai bên đạt được mục tiêu của việc hợp tác.

7.2 Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được giải quyết theo nguyên tắc ưu tiên đàm phán thương lượng. Trường hợp không thể đàm phán, thương lượng thì các bên có quyền đưa vụ việc ra toà án có thẩm quyền giải quyết.

7.3 Hợp đồng bao gồm nhiều phụ lục để giải thích, bổ sung các nội dung của hợp đồng, phụ lục là tài liệu đính kèm có giá trị pháp luật như hợp đồng.

7.4 Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản và được người đại diện hợp pháp của hai bên ký, đóng dấu.

7.5 Hợp đồng được lập thành ____ (____), mỗi bên giữ ____ (_____) để làm cơ sở thực hiện.

7.6 Các bên đã đọc, hiểu rõ nội dung hợp đồng nguyên tắc và hậu quả của việc giao kết, thực hiện hợp đồng nguyên tắc này và ký tên bởi người đại diện có thẩm quyền của mình như dưới đây.

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 >>> Dự thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh 2020

Trên đây là dự thảo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu tư Luật Tiền Phong tư vấn cho khách hàng cùng đầu tư mua bất động sản chung, dự thảo hợp đồng chỉ có giá trị tham khảo, nếu Quý khách muốn sử dụng trên thực tế thì cần liên hệ với luật sư để được tư vấn cụ thể.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386