Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

(Luật Tiền Phong) – khi muốn bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn đầu tư, cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần, vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài) thì các bạn sử dụng mẫu này nhé.

Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
Mẫu thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

PHỤ LỤC II-5

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………………….

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)1

______________________

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Xem thêm:

Hướng dẫn thủ tục bổ sung tên tiếng Anh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386