Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ mới nhất

(Luật Tiền Phong) – Giám hộ là một chế định của pháp luật đặt ra đối với những người chưa thành niên và những người đã thành niên nhưng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì cần có một người nếu gia giám hộ.  Đối với trẻ em thì cha mẹ là người giám hộ theo pháp luật đương nhiên và khi các con đủ 18 tuổi thì quy định về giám hộ của cha mẹ đương nhiên chấm dứt.

Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ mới nhất
Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ mới nhất

Tuy nhiên với những người không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì chỉ định giám hộ sẽ có hiệu lực cho đến khi họ được khôi phục năng lực hành vi dân sự và trong trường hợp này thì các bên phải có đơn xin chấm dứt việc giám hộ để các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu đơn xin chấm dứt vào hội để các bạn tham khảo nhé.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………..

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:…………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………… Giới tính: …………………………Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………………. Quốc tịch: ……………………….

Nơi cư trú(2):………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………Giới tính: …………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………………………………………………Quốc tịch:……………

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………………..

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………….

Đã đăng ký giám hộ tại quyển số: ………………………, số …………………………………..

Ngày ……. tháng ……… năm ……… của(4) ……………………………………………………….

Lý do chấm dứt việc giám hộ:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: …………………. , ngày  tháng  năm ….

5. TK cham dut giam ho (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Download: 5. TK cham dut giam ho

>>> Đơn đăng ký giám hộ.

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386