Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

(Luật Tiền Phong) Đăng ký kết hôn là một trong những thủ tục hành chính đơn giản. Luật Tiền Phong đã có bài viết giới thiệu thủ tục đăng ký kết hôn, qua đây, chúng tôi tiếp tục giới thiệu về mẫu tờ khai đăng ký kết hôn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

Người khai

Bên nam

Bên nữ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế

Nghề nghiệp

Kết hôn lần thứ mấy

            Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

            Đề nghị ……………………………………………………………………………………………………………………….. đăng ký.

                                          ………………………………., ngày ……….…tháng ………… năm……………

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của

cơ quan có thẩm quyền

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Bên nam

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………

Bên nữ

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………………………

      Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày xác nhận.

          Ngày……….tháng……….năm……….

    NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

     ………………………………

 Chú thích:

(1), (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386