Mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh mới nhất

Luật Tiền Phong – cung cấp mẫu tờ khai đăng ký lại việc sinh mới nhất hiện nay như sau:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH 

        Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người khai: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) …………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được khai sinh: ……………………………………………………………………………………..

Đề nghị (1)……………………………………………………………………………………………………… đăng ký lại việc sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….. Giới tính:  ……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: (4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ……………………………………………………………………………  Quốc tịch: ……………………………………………………………..

Họ và tên cha: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:  …………………………………………….  Quốc tịch:  ………………………………………. Năm sinh …………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:  …………………Quốc tịch:  ……………………………………………………………. Năm sinh …………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký khai sinh tại (5): …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm ……………

Theo Giấy khai sinh số:…………………………..(6), Quyển số:…………………………………….(6)

Lý do đăng ký lại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                          Làm tại: ………………………………………….. , ngày …….. tháng ……..  năm ……………..

 

(7) ………………………………………………………………

…………………………………………………………….

………………………………………………………………

……………………………………………………………

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại việc sinh.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

(7) Người có yêu cầu đăng ký lại tự ghi nội dung cam đoan về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh (chỉ cần thiết trong trường hợp đương sự không có bản sao Giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây).

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

0916 162618