Mẫu tờ khai ghi chú kết hôn

Luật Tiền PhongTham khảo mẫu từ Phụ lục 3 Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2014/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ KHAI GHI CHÚ KẾT HÔN

 Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan ghi vào sổ việc kết hôn sau đây:

Họ, chữ đệm, tên bên nữ: …………………………

………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………..

………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên bên nam: ……………………….

………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………  

Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………….

Nơi cư trú: (2)……………………………………………..

………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………

………………………………………………………………..  

Đã đăng ký kết hôn tại(4) …………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………. số ………………………………………………….

cấp ngày…….. tháng …… năm ……………………………………………………………………………………………..

Trước khi kết hôn lần này chưa từng kết hôn/đã từng kết hôn nhưng hôn nhân đã chấm dứt(5).

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

 

Làm tại: …………………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

…………………………………….

Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.

 (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 (5) Nếu đã từng kết hôn thì ghi rõ căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân ở dòng phía dưới. Nếu căn cứ chấm dứt quan hệ hôn nhân là ly hôn thì ghi rõ hình thức văn bản ly hôn, ngày có hiệu lực, tên cơ quan cấp.

> Xem thêm:

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386