Người được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông

Người được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông

(Luật Tiền Phong) – Cuộc họp đại hội đồng cổ đông là sự kiện tập hợp những người được quyền dự họp hoặc người đại diện uỷ quyền của họ để thông qua các vấn đề quan trọng trong công ty cổ phần.

Ai được tham gia dự họp, danh sách chốt cổ đông dự họp ở thời điểm nào thì được coi là hợp lệ? cổ đông, người được quyền dự họp có quy định kiến nghị, khiếu nại đối với danh sách dự họp hoặc quyền dự họp và các vấn đề khác trong công ty cổ phần liên quan đến nội dung họp hay không?

Mời các bạn đọc bài tư vấn của chúng tôi sau đây để biết chi tiết. 

Người được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông
Người được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông

KHÁCH HÀNG HỎI

Kính chào luật sư,

Vợ chồng tôi có mua lại cổ phần của cậu em trai tôi vì cậu ấy rút khỏi công ty để đi công tác tại Mỹ vào tháng 9 tới, cậu em tôi đang giục chúng tôi làm thủ tục để được tham gia họp đại hội đồng cổ đông công ty năm 2019 vì sợ để lâu quá thời gian chốt danh sách họp thì chúng tôi không đương nhiên có quyền dự họp và phát biểu ý kiến cũng như kiểm soát các hoạt động tài chính của công ty.

Luật sư cho hỏi Luật Doanh nghiệp quy định về vấn đề này như thế nào? Cổ đông có những quyền gì liên quan đến cuộc họp đại hội đồng cổ đông?

Chúng tôi xin cảm ơn.

LUẬT TIỀN PHONG TRẢ LỜI 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần tổ chức đại hội đồng cổ đông  thường niên mỗi năm ít nhất 1 lần và trong 4 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính. Để đảm bảo đại hội được hợp lệ và hợp pháp, đủ số lượng cổ đông tham gia theo quy định thì doanh nghiệp phải chốt danh sách cổ đông trước khi tổ chức đại hội.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, nếu bạn muốn được trực tiếp tham dự đại hội đồng cổ đông công ty với tư cách cổ đông thì nên sớm hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

Quyền của cổ đông phổ thông

Luật Doanh nghiệp quy định cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp là cổ đông sáng lập nếu chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông không phải là cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu tiên thì phải được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông.

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Với cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có thêm các quyền sau đây:

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp hội đồng quản trị, ban kiểm soát không triệu tập họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% vốn điều lệ liên tục trong 6 tháng cón có thêm quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi:

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Bên cạnh quyền, cổ đông công ty còn có các nghĩa vụ sau đây:

  • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái quy định thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
  • Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
  • Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
  • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ.

Trên đây là các ý kiến tư vấn của luật sư, nếu bạn còn băn khoăn cần tư vấn thêm vui lòng điện thoại về tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Tiền Phong số 1900 6289 để được trợ giúp.

XEM THÊM

Quy định mới nhất về họp đại hội đồng cổ đông

Ai có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông?

Thay đổi cổ đông do không góp vốn

=================

BAN BIÊN TẬP PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP – LUẬT TIỀN PHONG  

Điện thoại: 1900 6289

Văn phòng: Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200, phố Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386