Nhà đầu tư ra nước ngoài bắt buộc phải nộp báo cáo hàng quý/hàng năm

Nhà đầu tư ra nước ngoài bắt buộc phải nộp báo cáo hàng quý/hàng năm

(Luật Tiền Phong) – Một trong những việc nhà đầu tư bắt buộc phải làm khi đầu tư ra nước ngoài là thực hiện báo cáo tình hình hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 72 – Luật Đầu tư. Cụ thể như sau:

Nhà đầu tư ra nước ngoài bắt buộc phải nộp báo cáo hàng quý/hàng năm
Nhà đầu tư ra nước ngoài bắt buộc phải nộp báo cáo hàng quý/hàng năm

1. Nhà đầu tư nộp báo cáo đầu tư đến các cơ quan:

– Bộ kế hoạch và Đầu tư;

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư.

2. Thời hạn nộp báo cáo đầu tư:

– Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.

–  Định kỳ hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư ;

– Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

3. Hình thức gửi báo cáo

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư thực hiện qua 2 hình thức:

– Báo cáo bằng văn bằng và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến nơi tiếp nhận báo cáo;

– Nộp báo cáo qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

4. Lưu ý khi làm báo cáo

–  Báo cáo định kỳ hằng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài:  Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ trước ngày 21 của tháng cuối kỳ báo cáo;

– Báo cáo định kỳ hằng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Không thực hiện báo cáo đầu tư ra nước ngoài bị phạt bao nhiêu tiền

>>> Những việc nhà đầu tư ra nước ngoài không làm sẽ bị phạt tiền.

================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386