Quy định mới nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định mới nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Tiền Phong – Bộ Tài chính đã cho ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thông tư trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2016 và có nội dung cụ thể Luật Tiền Phong tóm lược như sau:

Quy định mới nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Quy định mới nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Quy định cụ thể về hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

– Những dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN.

– Dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

– Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CPngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

–  Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu chế xuất;

Trường hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất.

– Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp KHCN), tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học và công nghệ, bao gồm:

a) Doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

b) Doanh nghiệp KHCN đáp ứng điều kiện về doanh thu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, được cp Giy chứng nhận doanh nghiệp KHCN được hưởng chế độ miễn, giảm thuế TNDN như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

c) Tổ chức khoa học và công nghệ có dự án đầu tư, được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều này tương ứng với điu kiện vlĩnh vực, địa bàn của từng dự án cụ thể.

2.  Quy định đối với dự án đầu tư mới sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

Thông tư 83 cũng quy định các trường hợp được ưu đãi thuế TNDN: dự án đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ; dự án đầu tư mới sản xuất các loại hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; dự án đầu tư mở rộng… và điều kiện áp dụng.

3.  Hướng dẫn về ưu đãi thuế nhập khẩu

Thông tư 83 quy định về: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) …được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư: được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định sẽ được hưởng ưu đãi.

Dự án đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kthuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn được miễn thuế nhập khẩu lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu.

Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi:

  • Ưu đãi thuế nhập khẩu như đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư, việc thực hiện ưu đãi thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại điểm a khoản này trên cơ sở kê khai của chủ dự án đầu tư.
  • Trường hp sau thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư mà dự án đầu tư chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng thì không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại điểm a khoản này.

Đối với dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng).

Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KHCN, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học và công nghệ: hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu tùy thuộc vào điều kiện về ngành nghề, địa bàn, quy mô vốn đầu tư hoặc sử dụng lao động của từng dự án đầu tư cụ thể.

Không áp dụng ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định trên đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

4. Hướng dẫn về ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư  hoặc đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Một số dự án được hưởng ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư: (i) tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc (ii) trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư trên cơ sở kê khai của chủ dự án đầu tư. Trường hợp sau thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đu tư hoặc ktừ ngày được quyết định chủ trương đu tư mà dự án đu tư chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng thì không được hưng ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại điểm a khoản này.

Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng): (i) đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; (ii) thuộc địa bàn vừa thuộc vùng nông thôn, vừa không thuộc vùng nông thôn thì được xác định theo hướng dẫn cụ thể.

Ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KHCN, tổ chức khoa học và công nghệ tùy thuộc vào điều kiện về ngành nghề, địa bàn, quy mô vốn đầu tư hoặc sử dụng lao động của từng dự án đầu tư cụ thể.

Không áp dụng ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

Mọi trao đổi thông tin hay vướng mắc liên quan đến lĩnh vực này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6289 hoặc email: contact@luattienphong.vn.

———————————-

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – CÔNG TY  LUẬT TIỀN PHONG  

hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Phòng B2, tầng 5M, tòa nhà Bình Vượng Tower

Số 200, phố Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386