Quy định mới nhất về vốn điều lệ của doanh nghiệp

Quy định mới nhất về vốn điều lệ của doanh nghiệp

(Luật Tiền Phong) – vốn điều lệ của doanh nghiệp là gì? những quy định mới nhất về vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết sau đây.

Quy định mới nhất về vốn điều lệ của doanh nghiệp
Quy định mới nhất về vốn điều lệ của doanh nghiệp
Bài viết gồm các nội dung chính sau đây:

Vốn điều lệ của doanh nghiệp là gì

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Cơ quan đăng ký kinh doanh có kiểm tra việc góp vốn của doanh nghiệp hay không?

Nghĩa vụ góp vốn điều lệ trong công ty TNHH

Trách nhiệm góp vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Vốn điều lệ được góp bằng các loại tài sản nào

Mời các bạn theo dõi!

Vốn điều lệ của doanh nghiệp là gì

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Pháp luật có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu? Có, nhưng chỉ với một số ngành nghề nhất định, cụ thể:

Hiện nay, với một số ngành nghề đặc biệt như kinh doanh bất động sản, vàng bạc, chứng khoán… chính phủ sẽ có quy định phải đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu gọi là vốn pháp định (Tìm hiểu các ngành nghề phải có vốn pháp định tại đây).

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ là vốn các chủ thể đăng ký góp và không giới hạn, các chủ thể có một khoảng thời gian sau đăng ký kinh doanh 90 ngày để góp cho đủ, nếu không đủ thì mới phải thông báo điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

Vốn pháp định là vốn điều lệ áp dụng cho một số ngành nghề đặc biệt và chính phủ yêu cầu các chủ thể phải góp đủ mới được thành lập, doanh nghiệp phải duy trì vốn pháp định ở mức tối thiểu suốt quá trình hoạt động.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có kiểm tra việc góp vốn của doanh nghiệp hay không?

Theo điều 17 Luật Doanh nghiệp 2014 thì việc khai khống vốn điều lệ hoặc không góp đủ vấn đề đã đăng ký là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Nghĩa vụ góp vốn điều lệ trong công ty TNHH

Điều 48 Luật Doanh nghiệp quy định đối với công ty TNHH thì nghĩa vụ góp vốn điều lệ như sua:

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Sau thời hạn quy định như trên mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Trách nhiệm góp vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Điều 111, Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về trách nhiệm góp vốn mua cổ phần trong công ty cổ phần như sau:

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Nếu sau thời hạn quy định nêu trên có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn thì công ty phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ phù hợp với mức vốn thực góp.

Có giới hạn mức vốn điều lệ tối đa? Không. Pháp luật không giới hạn việc các tổ chức, cá nhân đầu tư góp vốn đổ vào doanh nghiệp để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vốn điều lệ được góp bằng các loại tài sản nào

Theo quy định tại Điều 35 Luật doanh nghiệp thì tài sản góp vốn vào doanh nghiệp có thể là tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật hoặc các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Đối với tài sản không phải là tiền mặt thì phải định giá tài sản góp vốn và thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đối với một số loại tài sản đặc thù như bất động sản, quyền sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Sau khi thống nhất và thỏa thuận xong về tài sản góp vốn, các cổ đông tiến hành định giá theo nguyên tắc nhất trí/thuê đơn vị định giá chuyên nghiệp và làm các thủ tục chuyển giao tài sản góp vốn/chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Điều kiện tham gia thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiêp

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386