Quy định mới về việc công bố diện tích đất nông nghiệp cần bảo vệ nghiêm ngặt

Luật Tiền Phong – ngày 09 tháng 4 năm 2016 Quốc hội ban hành Nghị quyết 134/2016/QH13 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp quốc gia.

Quy định mới về việc công bố diện tích đất nông nghiệp cần bảo vệ nghiêm ngặt
Quy định mới về việc công bố diện tích đất nông nghiệp cần bảo vệ nghiêm ngặt

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

–  Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt.

–  Quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo đảm khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa được.

–   Điều tiết phân bổ nguồn lực bảo đảm lợi ích giữa các địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp với các địa phương giữ nhiều đất trồng lúa.

–  Tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại các địa phương giữ nhiều đất trồng lúa.

–  Có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; chỉ đạo công tác Điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của các địa phương và đất quốc phòng, đất an ninh.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập hoặc rà soát, Điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, đồng thời tăng cường kim tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo cho việc sử dụng đt theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Định kỳ hàng năm Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với y ban thường vụ Quốc hội và Quc hội.

Nghị quyết 134/2016/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 09/4/2016.

Mọi thông tin chia sẻ, trao đổi về văn bản pháp luật mới các bạn vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 6289 

Email: contact@luattienphong.vn

————————

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG  

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386