Quy trình và thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

Quy trình và thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

Luật Tiền Phong – tư vấn quy trình và thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính như sau:

Quy trình và thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính
Quy trình và thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

1. Hồ sơ giải quyết khiếu nại 

Hồ sơ giải quyết khiếu nại cần có đủ các tài liệu, bằng chứng và có nội dung rõ ràng làm căn cứ và cơ sở cho việc khiếu nại, bao gồm:

a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

b) Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

c) Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

d) Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại;

e) Các tài liệu khác có liên quan.

Hồ sơ khiếu nại phải được đánh số thứ tự, phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

2. Thụ lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết. Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Các công việc cần phải làm khi giải quyết khiếu nại:

Xác minh nội dung khiếu nại:

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm trực tiếp hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, xem xét nội dung khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu nại đã rõ thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thì tự mình hoặc giao người có trách nhiệm xác minh, kết luận nội dung khiếu nại.

Việc xác minh nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản, báo cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Sau khi có kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Tổ chức đối thoại: 

Thành phần tham gia đối thoại bao gồm người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chủ trì, người khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh, những người khác có liên quan. Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.  Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại.

Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu:

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và phải được gửi cho người khiếu nại và cơ quan, tổ chức hữu quan.

Giải quyết khiếu nại lần hai:

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm:

– Yêu cầu người ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại báo cáo việc xem xét kỷ luật và giải quyết khiếu nại của người bị kỷ luật;

– Tự mình hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Việc xác minh nội dung khiếu nại phải lập thành văn bản và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

– Chủ trì tổ chức đối thoại với người khiếu nại;

– Ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban hành.

Hàng ngày, trong quá trình quản lý hành chính nhà nước, các cơ quan thẩm quyền ra rất nhiều các quyết định, hành vi hành chính, những quyết định, hành vi này nếu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của quý khách hàng, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài hỗ trợ 1900 6289 để được tư vấn và giải đáp.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Thủ tục khiếu nại hành chính

– Quy trình và thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

– Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

– Đơn khởi kiện vụ án hành chính

– Thẩm quyền tòa án giải quyết vụ án hành chính

– Thủ tục khiếu nại hành chính

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386