Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH

Luật Tiền Phong thành viên khi góp vốn vào công ty TNHH thì có những quyền và nghĩa vụ gì? pháp luật có quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thành viên hay không?… đó là những câu hỏi thường gặp qua tổng đài 1900 6289 của Luật Tiền Phong và được chúng tôi biên tập thành bài viết cụ thể để các bạn đọc tham khảo như sau:

Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH
Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH

1. Quyền của thành viên công ty TNHH

Các thành viên công ty TNHH có các quyền sau đây:

– Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

– Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp.

– Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

– Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

– Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

– Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác theo quy định.

Nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

–  Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

–  Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

–  Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;

–  Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền trên.

– Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2.  Nghĩa vụ của thành viên công ty

– Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

– Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty mua lại phần vốn góp; chuyển nhượng phần vốn góp hoặc phải xử lý phần vốn góp khi thành viên mất năng lực hành vi dân sự, cấn trừ nợ hoặc chết được quy định tại điều 54 Luật Doanh nghiệp.

– Tuân thủ Điều lệ công ty.

– Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

– Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

+  Vi phạm pháp luật;

+  Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

+  Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Luật Tiền Phong sẽ tư vấn cho các bạn các vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp như: lập các văn bản thỏa thuận cần thiết giữa các thành viên khi góp vốn thành lập công ty, giữa thành viên và công ty; tư vấn tăng, giảm vốn doanh nghiệp, tư vấn lao động… liên hệ với chúng tôi qua tổng đài hỗ trợ 1900 6289 để được tư vấn miễn phí!

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386