Thủ tục xin giấy phép thành lập viện nghiên cứu nhanh

Thủ tục xin giấy phép thành lập viện nghiên cứu nhanh

(Luật Tiền Phong) – nhu cầu mở các viện/trung tâm nghiên cứu ngày càng tăng trong thời gian qua, với đội ngũ luật sư giỏi, am hiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Luật Tiền Phong đã xin cấp giấy phép hoạt động cho nhiều tổ chức tại Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi chia sẻ những kiến thức cần thiết liên quan đến việc thành lập viện hoặc trung tâm nghiên cứu khoa học cụ thể như sau:

HOTLINE: 0976 714 386

Thủ tục xin giấy phép thành lập viện nghiên cứu nhanh
Thủ tục xin giấy phép thành lập viện nghiên cứu nhanh

1. Điều kiện thành lập viện nghiên cứu 

Các điều kiện sau là bắt buộc đối với các viện nghiên cứu:

Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi đủ điều kiện sau đây:

– Điều lệ tổ chức và hoạt động

+ Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.

Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.

+ Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

+ Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

+ Người đại diện.

+ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động.

+ Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ.

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật khoa học và công nghệ.

+ Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ.

+ Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.

+ Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có).

+ Cam kết tuân thủ pháp luật.

– Nhân lực khoa học và công nghệ

+ Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.

Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.

+ Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.

Lưu ý:

– Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

– Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài còn phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Luật khoa học và công nghệ.

2. Hồ sơ thành lập viện nghiên cứu

Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm tờ trình về việc thành lập, đề án thành lập, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động.

Bên cạnh đó, các tổ chức khoa học & công nghệ không quản lý bởi nhà nước phải có thêm các nội dung sau:

Đối với nhân lực chính nhiệm:

+ Đơn đề nghị được làm việc chính thức;

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự.

– Đối với nhân lực kiêm nhiệm:

+ Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm;

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc chính thức; Trường hợp nhân lực kiêm nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức.

– Đối với các tổ chức về khoa học&công nghệ cần phải cung cấp thêm các văn bản sau bên cạnh việc kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật :

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.

Phải có Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật.

– Hồ sơ về trụ sở chính bắt buộc phải có 1 trong các giấy tờ sau:

+ Trụ sở chính là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam.

+ Hồ sơ chứng minh trụ sở chính phải có một trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính;

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao.

– Ngoài trụ sở chính, nếu có nhu cầu tổ chức khoa học và công nghệ có thể đăng ký các địa điểm hoạt động khác tại cùng tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện việc cấp giấy phép thành lập viện nghiên cứu

Hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN được lập thành 02 (hai) bộ và được gửi trực tiếp tại Sở KH & CN.

Sở KH & CN có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho các trường hợp không đủ điều kiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN. Nếu hồ sơ không được chấp thuận, Sở KH & CN phải gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đồng thời nêu rõ lý do.

Chúng tôi hỗ trợ trọn gói thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động công nghệ cho các tổ chức/cá nhân:

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, chọn tên đặt cho tổ chức nghiên cứu khoa học, tư vấn về người đứng đầu;

– Xây dựng các biên bản làm việc, các cam kết giữa các sáng lập viên của tổ chức khoa học,

– Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép: viết hồ sơ năng lực, bảng kê, lập danh sách cán bộ nghiên cứu;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và xử lý để hồ sơ được chấp thuận; hỗ trợ khách hàng khâu thẩm định hồ sơ.

– Đảm bảo ra kết quả cho khách hàng trong thời gian không quá 15 ngày làm việc.

Hỗ trợ khách hàng làm dấu tại Bộ Công an và kê khai thuế: 

Và đây là những phản hồi của khách hàng dành cho luật sư/chuyên viên của Luật Tiền Phong: 

       

Vui lòng liên hệ với luật sư theo số HOTLINE – 0976 714 386 để được tư vấn chi tiết hơn hoặc để đăng ký dịch vụ thành lập viện nghiên cứu!

Có thể bạn quan tâm:

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386