Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội cần có tiêu chuẩn gì?

Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội cần có tiêu chuẩn gì?

Luật Tiền Phong Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có rất nhiều quyền cơ bản được Pháp luật bảo vệ. Quyền bầu cử và quyền tự ứng cử là hai trong những quyền mà mỗi công dân đều có. Đây là quyền cơ bản của công dân nhằm đảm bảo việc công dân có thể tham gia và thể hiện ý chỉ của mình trong việc quản lý nhà nước. Vậy nhà nước quy định như thế nào về quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội? Luật Tiền Phong xin tư vấn cho bạn như sau.

Tự ứng cử đại biểu Quốc Hội cần có tiêu chuẩn gì
Tự ứng cử đại biểu Quốc Hội cần có tiêu chuẩn gì

1.  Quy định pháp luật về quyền tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

Công dân có các quyền cơ bản được Hiến pháp và các luật chuyên ngành ghi nhận. Bởi lẽ đất nước ta có chủ trương khẳng định là đất nước ta là của dân, do dân và vì dân. Mỗi công dân đều có quyền bầu cử và tự ứng cử. Quyền tự ứng cử được Hiến Pháp quy định chung qua Điều 27: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.

Đối với quy định này, ta có thể hiểu điều kiện tiên quyết để tự ứng cử Đại biểu Quốc hội là phải có độ tuổi đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên Hiến pháp chỉ là quy định khái quát về quyền còn việc thực hiện quyền được cụ thể được quy định trong các Luật chuyên nghành. Do đó tiêu chí cụ thể để tự ứng cử Đại biểu Quốc hội được quy định tại Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội như sau.

2.  Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội cần có tiêu chuẩn gì?

Căn cứ  theo Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội bao gồm:

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội

Đại biểu Quốc hội là những người mẫu mực đại diện cho nhân dân tham gia vào quá trình hoàn thiện bộ máy và quản lý nhà nước, họ có vai trò quan trọng và ảnh trực tiếp tới sự phát triển của đất nước. Bởi vậy, pháp luật quy định chặt chẽ các tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, tư tưởng và điều kiện làm việc … để chọn ra những vị Đại biểu xứng đáng nhất phục vụ cho đất nước, cho nhân dân.

Nếu có thắc mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến bầu cử, ứng cứ Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hãy gọi tổng đài 1900 6289 để được Luật sư tư vấn miễn phí.

 

 

 

Comments

comments

Để lại phản hồi

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386